Friends

26 tháng 3, 2011

Phép nhiệm mầu - The Miracle (3)

Hồn hoa cỏ..... Sản phẩm thiết kế từ vỏ bắp, hoa, lá, cỏ dại, vỏ lục bình, bố mành ... 
(hand made : maize peel, leaf, water hyacinth, flowers-wild grass... )

1 nhận xét: